Regulamin/RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wydawnictwo Phantom Books

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest wydawnictwo Phantom Books, ul. Smolikówka 18, 34-200 Sucha Beskidzka.

Dane kontaktowe: trupijadmagazyn@interia.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • odpowiedzi na Państwa zapytanie i/lub zgłoszony problem,
 • prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
 • prowadzenia korespondencji na adres zamieszkania / zameldowania.
 • kontaktu z Państwem w związku z przesłaną korespondencją za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
 • wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji umowy i wystawiania dokumentów związanych z umową (rachunki, faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe, kurierskie, pocztowe, dokumentacja transakcji),
 • marketingowych, tj. wysyłanie newsletterów (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”).

Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Administratora, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na czas prowadzenia korespondencji i/lub na okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz przez okres przewidziany prawem z tytułu odpowiedzialności cywilnej stron z w/w tytułów.

W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA PHANTOM BOOKS  

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Księgarnia Internetowa (e-sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.phantombooks.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w e-Księgarni.

Sprzedawca – Wydawnictwo Phantom Books Tomasz Siwiec, ul Smolikówka 18, 34-200 Sucha Beskidzka. NIP: 5521501049   mail: trupijadmagazyn@interia.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 • 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.phantombooks.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-sklepu, w tym określa:

– warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-sklepu oraz

– zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-sklepu.

Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 • 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

– korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

– korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 • 3. Warunki realizacji Zamówienia

W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-sklep należy wejść na stronę internetową www.phantombooks.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-sklepu pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „ Twoje potwierdzenie do zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 • 4. Ceny produktów i promocje

Ceny Towarów na stronie e-sklepie zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-sklepu.

W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 • 5. Formy płatności, warunki dostawy

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

– przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.

Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

Sprzedawca wystawia dowód zakupu.

Sprzedawca wysyła zakupiony towar w najszybszym, możliwym terminie. Zazwyczaj ten termin wynosi od 2 do 5 dni od daty zakupu.

W weekendy i święta możliwe jest kupowanie produktów znajdujących się w ofercie sklepu, jednak wszelkie sprawy korespondencyjne i wysyłkowe załatwiane są w dni robocze.

 • 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres właściciela sklepu.    Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

– towarów zakupionych w formie elektronicznej – e-booków

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku dokonania płatności przez kupującego, sprzedawca dokona zwrotu całości zapłaconej kwoty w najszybszym możliwym terminie i poinformuje kupującego drogą mailową o niemożliwości realizacji zamówienia.

 • 7. Dane osobowe

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

– w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

– w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).

Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

 • 8. Reklamacje, postanowienia końcowe.

Reklamacje Klient może zgłaszać elektronicznie na adres trupijadmagazyn@interia.pl lub pisemnie na adres: Phantom Books Tomasz Siwiec, ul. Smolikówka 18, 34-200 Sucha Beskidzka.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.

Wydawnictwo Phantom Books

Trupi Jad – Magazyn Strasznie Kulturalny